Το ευρωπαϊκο δικτυο των σχολειων σε μικρα νησια και βουνα του έργου GREEN S.E.E.D.S.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GREEN S.E.E.D.S. συνέδεσε αποκεντρωμένα σχολεία, μέσα από διαδρομές συνάντησης, διαλόγου, σχεδιασμού και υλοποίησης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών από διαφορετικές χώρες.

Το σπάσιμο της απομόνωσης σημαίνει επίσης δικτύωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο για την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου και την προώθηση περαιτέρω διακρατικής συνεργασίας, αλλά και για την επιρροή των πολιτικών, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ξεκινώντας από τους εταίρους του έργου, θέτουμε τα θεμέλια για τη δημιουργία του GREEN S.E.E.D.S. EU-Net-SIMS "Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ορεινών και Μικρών Νησιωτικών Σχολείων του έργου GREEN S.E.E.D.S.", με βάση τις παραδοχές και τις αρχές του, ως κοινού χώρου ανταλλαγής και σχεδιασμού, με στόχο τη σύνδεση μικρών σχολείων από όλη την Ευρώπη, με σκοπό να

 • να συνεχιστεί η εμπειρία του GREEN S.E.E.D.S., υποστηρίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των σχολείων και το σχεδιασμό νέων έργων και δραστηριοτήτων, με έμφαση στο περιβάλλον, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο,
 • να διαδώσει τις μεθόδους, τα εργαλεία και τα αποτελέσματα του έργου και να ενθαρρύνει την αναπαραγωγιμότητά τους,
 • οικοδόμηση συνεργειών με τοπικά και εθνικά δίκτυα που ασχολούνται ήδη με τα θέματα του έργου,
 • υποστήριξη του ενδιαφέροντος των µαθητών για την τοπική περιβαλλοντική κληρονοµιά και την προστασία της, δηµιουργώντας συνέργειες για διάλογο και µε τους µαθητές των σχολείων που βρίσκονται σε αστικό περιβάλλον,
 • προώθηση της συνηγορίας και επιρροή των πολιτικών, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η συμμετοχή στο δίκτυο απαιτεί την τήρηση των αρχών του, με δύο διαφορετικά επίπεδα δέσμευσης: την υπογραφή του Μανιφέστου GREEN S.E.E.D.S. - μια συμφωνία αρχών - και του Δήλωση Προθέσεων, για όσους σκοπεύουν να συμμετάσχουν στην παρακολούθηση του έργου.


 • Μανιφέστο
 • Το Μανιφέστο συνοψίζει τις θεμελιώδεις αρχές του έργου, υπό το πρίσμα της εμπειρίας των εκπαιδευτικών και των μαθητών κατά την εφαρμογή του. Η εγγραφή του αποτελεί εκδήλωση ενδιαφέροντος, προκειμένου να ενημερωθείτε για τις πρωτοβουλίες που θα λάβουν χώρα στη φάση παρακολούθησης του έργου.
 • Υπογράψτε το Μανιφέστο
 • Δήλωση Προθέσεων
 • Η υπογραφή του Μανιφέστου μπορεί να συμπληρωθεί με την υπογραφή του Δήλωση Προθέσεων, απευθύνεται όχι μόνο σε σχολεία, αλλά και σε τοπικές αρχές, ιδρύματα, ενώσεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο που ταυτίζονται με τις αξίες και τους στόχους του έργου. Οι υπογράφοντες τη Διακήρυξη Προθέσεων θα συμμετάσχουν - στη φάση της παρακολούθησης - στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και νέων έργων, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την υλοποίηση του Δικτύου και τη συμπερίληψη της τοπικής διάστασης στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την εκπαίδευση και το περιβάλλον.
 • Υπογράψτε τη Δήλωση Πρόθεσης